ÖVERLÅT ROLLEN SOM DATASKYDDSOMBUD TILL PERSONDATASUPPORT

Att ta rollen som externt dataskyddsombud innebär att vi företräder den registeransvarige. Vi hjälper till att säkerställa att ert företags implementering av den allmänna dataskyddsförordningen genomförs i praktiken. Samtidigt fungerar vi som er kontaktpunkt för dataskyddsmyndigheter. Uppgiftsnamnet för dataskyddsombud förkortas vanligen DSO.

Kontakta oss

FÖRDELAR MED ETT EXTERNT DATASKYDDSOMBUD (DSO) FRÅN PERSONDATASUPPORT

Ert företag skickar ett tydligt meddelande om ansvar till kunder och affärspartners

Vi tar med oss god praxis från hela vår kundbas

Det är en praktisk och kostnadseffektiv lösning

Det finns ingen intressekonflikt mellan DSO och annan affärsverksamhet

Du har tillgång till oberoende GDPR-expertis som inte är tillgänglig internt

Vi har erfarenhet av att kommunicera med dataskyddsmyndigheter

EXTERN DATASKYDDSOMBUD (DSO)

Vi undertecknar ett formellt DSO-serviceavtal som beskriver omfattningen och innehållet i uppdraget.

Vi genomför granskningsmöten med den utsedda kontaktpersonen av er personal angående GDPR-överensstämmelse och IT-säkerhet i samband med förändringar i ditt företag.

Vi utför GDPR Portalinspektioner med fokus på GDPR-efterlevnad, företagspolicyer, procedurer, databehandlingsavtal, dokumentation och IT-säkerhet. Vi tar fram en lägesrapport och riskbedömning med rekommendationer för ledningen.

Vid dataintrång kontaktar vi myndigheterna och samordnar säkerhetsåtgärder med ledningen.

Behöver du utse ett dataskyddsombud (DSO)?

Alla offentliga organ måste utse en DSO. Enligt den allmänna dataskyddsförordningen är privata företag skyldiga att utse ett dataskyddsombud när tre villkor är uppfyllda:

Ert företags kärnverksamhet består av behandling av personuppgifter

Er databehandling kräver regelbunden och systematisk övervakning av individer, innehåller uppgifter om särskilda kategorier eller innehåller uppgifter om lagöverträdelser.

Ert företag behandlar personuppgifter i stor skala

Kontakta oss på info@persondatasupport.se eller ring oss på +46 911 230 550

och låt oss o-komplicera ditt GDPR arbete.

Adress

Djupviksgatan 20
SE - 941 33 Piteå

Org Nr.

559151-4889